คละ-คะ

          คำว่า คละ มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบ คล.  คละ หมายความว่า ปนกันไปหลายขนาด เช่น มะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไป. หนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียว จะได้หมด.   ของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันก็เรียกว่า คละ เช่น ผลไม้ในเข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไป. 

          ส่วนคำว่า คะ เป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถาม เช่น คุณคะ  คุณแม่คะ  พี่กำลังทำอะไรคะ  คุณจะไปไหนคะ  มีเรื่องอะไรหรือคะ.

          คำว่า คละ กับ คะ มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ สระะเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด จัดเป็นคำตาย พื้นเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีเหมือนกันทั้ง ๒ คำ  จึงไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ใด ๆ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.