คัมภีร์ (๑)

          คัมภีร์ มาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่า คมฺภีร (อ่านว่า คัม-พี-ระ) แปลว่า ลึก ลึกซึ้ง ลึกจนหยั่งไม่ถึง ยาก เข้าใจยาก. ในภาษาไทยคำว่า คัมภีร์ มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง หนังสือสำคัญทางศาสนาซึ่งประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือความคิดความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาลึกซึ้งและเข้าใจยาก เช่น พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา. คัมภีร์ชินมหานิทาน (อ่านว่า คัม-พี-ชิน-นะ-มะ -หา-นิ -ทาน) มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติทั้งหมดของพระโคตมพุทธเจ้า.

          คำว่า คัมภีร์ นอกจากจะใช้เรียกหนังสือทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังใช้เรียกหนังสือสำคัญของศาสนาอื่น ๆ ด้วย เช่น คัมภีร์ไตรเพทของศาสนาพราหมณ์ คัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ คัมภีร์อัลกุรอ่านของศาสนาอิสลาม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.