คัมภีร์ (๒)

          คำว่า คัมภีร์ นอกจากจะหมายถึงหนังสือสำคัญทางศาสนาแล้ว ยังหมายถึง ตำราวิชาการบางสาขาซึ่งถือกันว่ามีเนื้อหาลึกซึ้งและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการในสาขานั้น ๆ เช่น พรหมชาติเป็นชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ที่คนไทยรู้จักกันกว้างขวาง. อายุรเวทเป็นชื่อคัมภีร์การแพทย์เก่าแก่ของอินเดียโบราณ.

          อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ตำราหายากที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เช่น ชาวยุทธต่างพากันแย่งชิงให้ได้เป็นเจ้าของคัมภีร์สุดยอดวิทยายุทธ. นอกจากนี้ยังหมายถึง ตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านใดด้านหนึ่งอย่างลึกซึ้ง จนถือเป็นคู่มือความรู้ด้านนั้น ๆ ได้อย่างดี เช่น นวโกวาท เป็นคัมภีร์สำคัญที่พระบวชใหม่ทุกรูปต้องศึกษา. หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ถือเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์เล่มสำคัญของภาษาไทย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.