คำทับศัพท์ภาษาอาหรับ

          การก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ตามมาทำให้อัฟกานิสถาน (Afghanistan) เป็นประเทศที่มีผู้กล่าวถึงมาก รวมทั้งเมืองสำคัญในอัฟกานิสถานด้วย การเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่าง ๆ ได้มีการอ่านและเขียนกันหลายรูปแบบ จึงมีผู้สอบถามมายังราชบัณฑิตยสถานว่าคำใดเป็นคำที่ถูกต้องที่จะใช้อ้างอิง คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลแห่งราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดการถอดชื่อเมืองดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับของราชบัณฑิตยสถาน และตรวจสอบการออกเสียงคำจาก Merriam Webster’s Geographical Dictionary  1997  ไว้ดังนี้

          Herāt                                       เฮราต
          Jalālābād; Jalalabad              จะลาลาบาด
          Khabul                                     คาบูล
          Mazār-e-Sharif                        มะซารีชะรีฟ
          Qandahār; Kandahār              กันดะฮาร์
          Rām Allāh                                 รามัลเลาะห์

          ส่วนชื่อบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว มีการสอบถามมาเช่นกัน ซึ่งที่ถูกต้องควรถอดเป็นภาษาไทยดังนี้

          Usama bin Laden; Usama bin Ladin;
                    Osama bin Ladin; Osama bin Laden
                    อุซามะห์ บิน ลาดิน
          Mullah Mohammad Omar
                    มุลลาห์ โมฮัมมัด โอมาร์
          Al-Qaeda; Al-Qaida       อัลกออิดะห์
                    Taliban                  ตอลิบาน

          เนื่องจากชื่อภาษาอาหรับที่ถอดเป็นอักษรโรมันมีหลายรูปแบบ การใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับของราชบัณฑิตยสถานเพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจถ่ายเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาเดิมได้ การถอดคำทับศัพท์ดังกล่าวจึงต้องอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงและจากผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับคือ ผศ.มนัส เกียรติธารัย บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย แห่งราชบัณฑิตยสถาน และ ดร.อณัส อมาตยกุล กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล แห่งราชบัณฑิตยสถาน มาพิจารณาประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น

          Usama bin Ladin
          ภาคผนวก Common Names in the Arab World   ใน A Dictionary of First Names  ของ Patrick Hanks & Flavia Hodges ให้นิยามคำ Usāma ว่า a nickname for the lion และยกตัวอย่างพระนามเจ้าชายอาหรับที่มีชื่อเสียงคือ Usāma ibn-Munqiz (ค.ศ. ๑๐๖๕–๑๑๘๘) ตรงกับที่ผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับและศูนย์ข้อมูลข่าวสารยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยใช้ว่า อุซามะห์ (ในภาษาอาหรับต้องมีเสียง h ด้วย) ส่วนชื่อ Ladin หรือ Laden กำหนดให้ถอดเป็นภาษาไทยว่า ลาดิน เนื่องจากชื่อในภาษาอาหรับส่วนมากจะมีคำว่า din ประกอบด้วย

          Al-Qaeda
          Handbook of English-Arabic for Professionals  ของ Shafi Shaikh ให้ความหมายของคำ Qa’aidah ในภาษาอาหรับว่า base (ฐานที่มั่น) ถอดตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับของราชบัณฑิตยสถานว่า กออิดะห์ ตรงกับที่ผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับและศูนย์ข้อมูลข่าวสารยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยใช้ว่า อัล-กออิดะห์ แต่เนื่องจากราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ว่า คำว่า Al ซึ่งเป็นคำนำหน้านามให้เขียนติดกับคำนามที่ตามมา จึงให้ถอดเป็น
อัลกออิดะห์

          Taliban
          คำนี้มาจากภาษาอาหรับ tālib (ตอลิบ) แปลว่า นักศึกษา คำว่า Taliban เป็นการสร้างคำใหม่ตามอิทธิพลของภาษาเปอร์เซีย

          Mullah Mohammad Omar
          Mullah แปลว่า ผู้รู้ศาสนา เป็นชื่อเฉพาะที่นิยมใช้ในเปอร์เซีย เอเชียกลาง อิหร่าน โมกุล อินเดีย คำว่า จุฬา ในชื่อตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ก็เพี้ยนมาจากคำ มุล-ลาห์ ดังกล่าว

ผู้เขียน :  นางแสงจันทร์ แสนสุภา นักวรรณศิลป์ ๗ ว กองศิลปกรรม
ที่มา  : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕