คำที่ออกเสียงว่า [ประ-พาด]

          คำที่ออกเสียงว่า [ประ-พาด] มีที่ใช้อยู่ ๔ คำ เขียนต่างกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน เรียกว่าคำพ้องเสียง

          คำแรก ประพาส เป็นคำราชาศัพท์ แปลว่า ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน เช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร.

          คำที่ ๒ ประภาษ เป็นคำราชาศัพท์ แปลว่า ตรัส บอก พูด เช่น บทละครเรื่องพระลอ ตอนหนึ่งว่า “ครั้นถึงจึงเสด็จขึ้นเหนืออาสน์ ตรัสประภาษเล้าโลมนางโฉมศรี”

          คำที่ ๓ ประภาส แปลว่า แสงสว่าง เช่น ในบทสวด นโมอมิตตพุทธตอนหนึ่งว่า “พระอมิตตาภะพุทธเจ้า พระผู้มีอายุกาล ไม่มีประมาณ พระผู้มีแสงประภาสส่องสว่าง ไม่มีประมาณ”

          คำที่ ๔ ประพาต แปลว่า พัด หรือ กระพือ มักใช้ในคำประพันธ์ เช่น ลมฤดูร้อนประพาตพัดกิ่งไม้ไหวโยกไปตามลม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.