คำที่อ่านว่า กะ-เสียน มีคำใดบ้าง

          คำว่า เกษียณ เขียน สระเอ  ก ไก่  ษ ฤๅษี  สระอี  ย ยักษ์  ณ เณร  แปลว่า สิ้นไป     ใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุของการทำงาน เช่น ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี.

          คำว่า เกษียร เขียน ร เรือ สะกด  มาจากคำว่า กษีระ (อ่านว่า กะ-สี-ระ) แปลว่า น้ำนม เช่น กษีรธารา (อ่านว่า กะ-สี-ระ-ทา-รา) แปลว่า สายน้ำนม  เกษียรสมุทร (อ่านว่า กะ-เสียน-สะ-หฺมุด) คือทะเลน้ำนมที่เป็นที่ประทับของพระนารายณ์เทพเจ้าองค์หนึ่งของพราหมณ์

           ส่วนคำว่า เกษียน เขียน น หนู สะกด มาจากคำว่า เขียน ใช้หมายถึงข้อความที่เขียนแทรกไว้ในสมุดไทยโบราณ หรือข้อความที่เขียนเป็นคำสั่งในหนังสือราชการ หรือใช้เป็นคำกริยา หมายความว่า เขียนคำสั่งสั้น ๆ ในหนังสือราชการ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.