คำนิยม

          คำนิยม เป็นคำเรียกข้อความที่ผู้มีชื่อเสียงเขียนแสดงความชื่นชม ยกย่องงานของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้แก่งานของผู้ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันนัก เช่น นักเขียนหน้าใหม่คนหนึ่งเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ก็มักจะให้นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี เช่น  ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  หรือ ศาสตราจารย์ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์ เขียนคำนิยม. ถ้าเขียนเรื่องวรรณคดีก็ขอให้นักวิจารณ์วรรณคดี เช่น  ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ  มัลลิกะมาส  ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ  เขียนคำนิยม  ผู้อ่านเห็นชื่อผู้เขียนคำนิยมแล้ว มีความเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้เขียนคำนิยม ก็จะสนใจหนังสือที่ผู้นั้นเขียนคำนิยมให้ด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.