คู่

          คำว่า คู่ มีความหมาย ๕ อย่าง

          ความหมายแรก คือ จำนวนที่หารด้วย ๒ ลงตัว เช่น เลข ๔  เลข ๑๐  เลข ๑๐๐ เป็นเลขคู่. ตรงข้ามกับ คี่.

          ความหมายที่ ๒ คือ ของ ๒ สิ่งที่ใช้สำหรับกันหรือกำกับกัน เช่น ช้อนคู่กับส้อม.

          ความหมายที่ ๓ คือ ลักษณะของสิ่งที่เป็น ๒ เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง. รองเท้าคู่หนึ่ง.

          ความหมายที่ ๔ คือ สามีหรือภรรยา เช่น เลือกคู่.  มีคู่.  หาคู่.

          ความหมายที่ ๕ คือ ลักษณะของสิ่ง ๒ สิ่งที่ต่างกันแต่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ดวงอาทิตย์คู่กับดวงจันทร์  หรือสิ่ง ๒ สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันและพึ่งพาอาศัยกัน เช่น นกคู่กับฟ้า ปลาคู่กับน้ำ สิงโตคู่กับถ้ำ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.