จักรวาล (๑)

          จักรวาล มาจากภาษาสันสกฤตว่า จกฺรวาล (อ่านว่า จัก-กฺระ -วา-ละ) หมายถึง หมู่ภูเขาที่ล้อมรอบโลกอยู่เป็นชั้น ๆ.  เมื่อพระอาทิตย์ตก ภูเขาเหล่านั้นจะกั้นแสงสว่าง ทำให้โลกมืด เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพ้นภูเขา โลกก็สว่าง. ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูจักรวาลมีเพียงหนึ่งเดียว ส่วนพระพุทธศาสนาเชื่อว่า จักรวาลมีจำนวนนับหมื่น จักรวาลหนึ่งประกอบด้วยโลกซึ่งมีเขาพระสุเมรุเป็นหลักตรงกลาง และมีภูเขาอื่น ๆ อีก ๗ ลูกล้อมรอบ พระปรางค์ที่วัดอรุณราชวรารามก็สร้างขึ้นตามคติความเชื่อจักรวาลนี้ ปรางค์ประธานก็คือเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นหลักของจักรวาล. ในปฐมสมโพธิกถา (อ่านว่า ปะ -ถม-สม-โพ-ทิ-กะ -ถา) กล่าวว่า เมื่อพระสิทธัตถกุมารเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (อ่านว่า มะ -หา-พิ -เนด-สะ -กฺรม) อินทร์พรหมในหมื่นจักรวาลพากันมาเฝ้าส่งเสด็จ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.