จันทรุปราคา-จันทรคราส

          คำว่า จันทรุปราคา (อ่านว่า จัน-ทะ-รุบ-ปะ-รา-คา) และ จันทรคราส (อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด) มีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึงปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกตกลงบนดวงจันทร์ เป็นผลให้ดวงจันทร์ที่เต็มดวง มืดไปบางส่วนหรือทั้งหมด

          คำว่า จันทรุปราคา มาจากคำสันสกฤต จนฺทร (อ่านว่า จัน-ดะ-ระ) กับ อุปราคา (อ่านว่า อุ-ปะ-รา-คา). จนฺทร หมายถึงพระจันทร์. อุปราคา แปลว่า การทำให้ดำ การทำให้มีมลทิน. จันทรุปราคา จึงหมายถึงการทำให้ดวงจันทร์ดำ

          ส่วนคำว่า จันทรคราส มาจากคำสันสกฤต จนฺทร กับ คฺราส (อ่านว่า คฺราด). คำว่า คฺราส แปลว่า การจับหรือการกลืน. จันทรคราส จึงหมายถึงการจับดวงจันทร์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.