จารีต

          คำว่า จารีต เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่า จาริตฺต (อ่านว่า จา-ริด-ตะ) แปลว่า ความประพฤติที่ดีงาม. จารีต หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่กระทำสืบต่อกันมาช้านาน มักถือเป็นกฎหรือระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับศีลธรรม. ใครไม่ทำตามจารีตจะถือว่าเป็นคนชั่ว ถูกสังคมลงโทษรุนแรง และไม่อาจจะอยู่ร่วมในสังคมนั้นได้ เช่น การที่ลูกด่าทอหรือทำร้ายพ่อแม่ถือเป็นการกระทำที่ผิดจารีต. การเปลือยกายในที่สาธารณะ เป็นสิ่งที่ผิดจารีตของสังคมไทย. ในบางสังคมถือว่าหากมีคนทำผิดจารีต ไม่เพียงแต่ผู้กระทำผิดเท่านั้นจะถูกลงโทษ แต่คนในสังคมทั้งสังคมอาจได้รับโทษด้วย เช่น การที่มีคนทำผิดจารีตอาจทำให้เกิดภาวะฝนแล้ง หรือเกิดอันตรายจากภัยพิบัติอื่น ๆ ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.