จำกัด กับ กำกัด ต่างกันอย่างไร

          จำกัด มีความหมายว่า กำหนดขอบเขตหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ จะทำเกินกว่านั้นไม่ได้ เช่น ข้อมูลที่จำกัด ทำให้สรุปเรื่องได้ไม่สมบูรณ์. วันนี้พกเงินมาจำกัด จะกินอะไรหรูหราไม่ได้.  คำ จำกัด ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า limit (อ่านว่า ลิ-หฺมิด)  เป็นคำที่ใช้กับเรื่องทั่ว ๆ ไป

          ส่วน กำกัด มีความหมายว่า จำกัดให้แคบเข้า เป็นศัพท์ที่ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้นให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า restrict (อ่านว่า รี-สฺตริกต์) เพื่อใช้ในกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในคำว่า ของต้องกำกัด. หมายถึง สิ่งของที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษเมื่อจะนำเข้าหรือส่งออก

          คำ กำกัด เป็นคำเฉพาะ ไม่ใช้เป็นคำทั่ว ๆ ไป

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.