จีน

          จีน เป็นชื่อประเทศขนาดใหญ่ในทวีปเอเชีย มีประชากรประมาณ ๑๓๐๐ ล้านคน และมีคนจีนโพ้นทะเลอยู่ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวนมาก จีนมีอารยธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ต่อเนื่องยาวนานมากว่า ๔๐๐๐ ปี

          คำว่า จีน มาจากคำว่า ฉิน หรือ จิ๋น ซึ่งเป็นชื่อราชวงศ์ของจีนระหว่าง พ.ศ. ๓๒๒ ถึง พ.ศ. ๓๓๖ แม้ราชวงศ์จิ๋นจะเป็นราชวงศ์ที่ครองประเทศอยู่ไม่นาน มีกษัตริย์เพียง ๒ องค์ แต่ก็เป็นราชวงศ์ที่สำคัญมาก เนื่องจากแผ่นดินจีนเดิมแบ่งเป็นแคว้นต่าง ๆ จำนวนมาก และแต่ละแคว้นต่างก็ทำสงครามแย่งชิงอำนาจกัน ในที่สุดเหลือแคว้นใหญ่เพียง ๗ แคว้น พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้แห่งแคว้นจิ๋น เป็นผู้ทรงพิชิตแคว้นใหญ่ ๗ แคว้น และรวมเข้าเป็นจักรวรรดิหนึ่งเดียวที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๓๒๒ ประเทศต่าง ๆ จึงรู้จักประเทศนี้ในนามประเทศของราชวงศ์จิ๋น และใช้เป็นคำเรียกประเทศจีนในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งในภาษาไทยด้วย. คำว่า จีน ยังใช้เป็นคำเรียกชื่อชนชาติและวัฒนธรรมของประเทศนี้ว่า ชาวจีนและวัฒนธรรมจีน ด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.