จุลสาร-จดหมายข่าว-แผ่นพับ-แผ่นปลิว

          จุลสาร  จดหมายข่าว  แผ่นพับ  และ แผ่นปลิว  ต่างเป็นสิ่งพิมพ์เหมือนกัน แต่มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน

          จุลสาร (pamphlet) มาจากคำว่า จุล (อ่านว่า จุน-ละ) แปลว่า เล็ก น้อย  กับคำว่า สาร. จุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่ลงข่าวสารหรือความรู้ อาจเสนอความรู้เป็นเรื่อง ๆ หรือหัวข้อเฉพาะเรื่อง.  จุลสาร มักจะไม่หุ้มปก ออกเป็นคราว ๆ ไม่มีกำหนดแน่นอน

          จดหมายข่าว (newsletter) แผ่นปลิวหรือจุลสารที่ลงข่าวสาร มักใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร สมาคม หรือ ชมรม

          แผ่นพับ (brochure) คือ แผ่นปลิวที่ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีการจัดข้อมูลเป็นหัวข้อและพับเป็นรูปเล่ม มักใช้ในการให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์

          แผ่นปลิว (leaflet) กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง. แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร. แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.