ฉกามาพจรสวรรค์

          คำว่า ฉกามาพจรสวรรค์ (อ่านว่า ฉะ -กา-มา-พะ -จอน-สะ -หฺวัน) หมายถึงสวรรค์ ๖ ชั้น ซึ่งเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้นนี้ยังเกี่ยวข้องกับความรักใคร่อยู่

          คำว่า ฉกามาพจรสวรรค์ ประกอบด้วยคำว่า (อ่านว่า ฉะ) แปลว่า ๖. กาม (อ่านว่า กา-มะ) แปลว่า ความรักใคร่. อาวจร (อ่านว่า อา -วะ-จะ -ระ) แปลว่า เกี่ยวข้อง และ สฺวรฺค (อ่านว่า สฺวัร-คะ). ฉกามาพจรสวรรค์ หมายความว่า สวรรค์ ๖ ชั้นของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับความรักใคร่

          ฉกามาพจรสวรรค์ มีชื่อตามลำดับชั้นจากชั้นต่ำสุดขึ้นไป ได้แก่

          ๑. จาตุมหาราชิก (อ่านว่า จา-ตุ-มะ -หา-รา-ชิก)

          ๒. ดาวดึงส์ (อ่านว่า ดาว-วะ -ดึง)

          ๓. ยามา

          ๔. ดุสิต 

          ๕. นิมมานรดี (อ่านว่า นิม-มาน-นอ-ระ -ดี)

          ๖. ปรนิมมิตวสวัตดี (อ่านว่า ปอ-ระ -นิม-มิด-ตะ-วะ-สะ -วัด-ดี)

          สวรรค์ชั้นที่รู้จักกันมากที่สุดคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และสวรรค์ชั้นดุสิต สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นสวรรค์ที่พระอินทร์เป็นผู้ปกครอง มีจุฬามณีเจดีย์อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้ ส่วนสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ที่สถิตของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระพุทธเจ้า

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.