ฉนวน

          คำว่า ฉนวน แต่เดิมมาใช้หมายถึงทางเดินที่มีเครื่องกำบัง ๒ ข้าง สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายในเสด็จขึ้นลงหรือเข้าออก ดังบทละครนอกเรื่องคาวี มีว่า

                              เมื่อนั้น                          สองกษัตริย์ยินดีเป็นหนักหนา
                    ชวนเฒ่าทัศประสาทยาตรา      ลงมาตามฉนวนในวัง

          ต่อมา มีการนำคำว่าฉนวนมาใช้แทนคำภาษาอังกฤษ ๒ คำ คือ

          ๑. ใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า corridor เป็นศัพท์บัญญัติทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ดินแดนที่มีทางออกทะเล หรือที่ทำให้ดินแดนถูกแยกออกเป็น ๒ ฟาก อาจเป็นดินแดนของประเทศหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแนวยาวยื่นเข้าไปแทรกอยู่ในดินแดนของอีกประเทศหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ติดต่อกับท่าเรือสำคัญหรือฝั่งทะเล เช่น ฉนวนโปแลนด์ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๒

          ๒. ใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า insulator เป็นศัพท์บัญญัติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วัตถุที่ไม่นำไฟฟ้าหรือความร้อน เช่น ไม้ คอนกรีต ยาง กระเบื้อง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.