ชดเชย

          คำว่า ชดเชย หมายถึง ทดแทนให้หรือเพิ่มเติมเพื่อแทนสิ่งที่ขาดหายไป  เช่น รัฐบาลพยายามชดเชยผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นธรรม.  พอเงินเดือนออก เขาก็ส่งให้แม่เกือบทั้งหมดเพื่อชดเชยที่ไม่ได้อยู่ดูแลแม่.  ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริการวมตัวกันฟ้องบริษัททำบุหรี่เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยเนื่องจากบุหรี่ทำให้ตนป่วย. วิชานี้ขาดเรียนไปหลายสัปดาห์ อาจารย์จึงต้องสอนชดเชยให้ครบตามแผนการเรียน.  รัฐบาลจะประกาศวันหยุดชดเชย ถ้าวันหยุดราชการนั้นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์.

          คำว่า ชดเชย เมื่อใช้กับคำว่า ค่า เป็น ค่าชดเชย หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อทดแทนความสูญเสีย หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้จ่ายเงิน เช่น นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชย ให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างกะทันหัน.  ในการประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันจะได้ค่าชดเชยในกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.