ชะวากทะเล

          คำว่า ชะวากทะเล คำ เป็นศัพท์บัญญัติทางภูมิศาสตร์ คำ ชะวากทะเล นี้ สะกดว่า ช ช้าง สระอะ ว แหวน สระอา ก ไก่ มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า estuary (อ่านว่า เอสชูเออรี่) หมายถึง ปากแม่น้ำที่มีลักษณะผายกว้างออก จนแลดูคล้ายอ่าวขนาดเล็กแล้วค่อย ๆ สอบเรียวเข้าไปภายในพื้นแผ่นดิน. มักพบอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเลที่เกิดการยุบตัวลงของเปลือกโลกในพื้นที่ส่วนนั้น

          ในประเทศไทย ไม่มีปากแม่น้ำสายใดที่จัดเป็นชะวากทะเล ยกเว้นปากแม่น้ำกระบุรี ซึ่งกั้นเขตแดนไทย-พม่าในเขตจังหวัดระนอง มีลักษณะใกล้เคียงกับชะวากทะเล คือ มีบริเวณปากแม่น้ำกว้างมาก แต่ในแผนที่สากลยังคงเรียกว่า ปากแม่น้ำกระบุรี หรือ ปากแม่น้ำปากจั่น ไม่เรียกว่า ชะวากทะเล.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.