ชายแดน

          คำว่า ชายแดน เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า ชาย กับคำว่า แดน. คำว่า ชาย หมายถึง ส่วนริม  ปลาย  หรือที่สิ้นสุดของสิ่งของ  เช่น  ชายผ้า ชายป่า  กับคำว่า แดน  ซึ่งหมายถึงพื้นที่หรือบริเวณที่กําหนดไว้โดยตรงหรือเป็นที่รู้กัน  เช่น  แดนเสือ   แดนผู้ร้าย  แดนอันตราย  แดนสวรรค์   คำว่า ชายแดน หมายถึง พื้นที่ต่อเนื่องกับเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ เป็นบริเวณที่เป็นที่สิ้นสุดของประเทศหนึ่งต่อกับแผ่นดินของอีกประเทศหนึ่ง เช่น  รัฐบาลกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา.  ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีผลต่อการค้าชายแดน.  ตำรวจตระเวนชายแดนต้องใช้ชีวิตที่ลำบากและเสี่ยงอันตราย.  ปัญหาชายแดนมีหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการปักปันเขตแดน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.