ชี้นิ้ว

          ชี้ เป็นคำกริยา หมายถึง ใช้นิ้วหรือสิ่งอื่น เช่นดินสอ ไม้บรรทัด เป็นต้น เหยียดตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง เพื่อบอกให้ดูสิ่งนั้นหรือคนนั้น เช่น ครูชี้ให้นักเรียนดูแผนที่จังหวัดที่น้ำท่วม. เมื่อจะใช้นิ้วชี้เราจะกำมือแล้วเหยียดนิ้วที่อยู่ถัดจากหัวแม่มือออกไป นิ้วนั้นจึงเรียกว่า นิ้วชี้. เมื่อใช้กิริยาว่า ชี้ จึงมักใช้ว่า ชี้นิ้ว หมายถึง ใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น โบราณห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำ เชื่อว่าจะทำให้นิ้วกุด

          คำว่า ชี้นิ้ว มีอีกความหมายหนึ่ง คือ สั่ง เช่น เขานั่งชี้นิ้วให้ผู้อื่นทำงาน ไม่เคยลงมือทำเองเลย. ผู้จัดการได้แต่ชี้นิ้ว  จึงไม่รู้ว่างานนี้ทำยากเพียงใด

          บางคนถือว่าการใช้นิ้วเพื่อชี้สิ่งใดหรือบอกทิศทางเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ พนักงานในบางหน่วยงาน เช่น พนักงานสายการบิน จึงมักจะได้รับการอบรมว่าเมื่อจะบอกทิศทางแก่ผู้โดยสาร มิให้ใช้การชี้นิ้ว แต่ให้ผายมือไปยังทิศทางนั้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.