ชื่อพายุ

          พายุใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป. ผู้ที่ริเริ่มตั้งชื่อพายุคนแรก คือนักอุตุนิยมวิทยาชาวออสเตรเลีย ชื่อ คลีเมนต์ เรกกี้ (Clement  Wregge) ชื่อพายุที่เขาตั้งระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๔๕ ใช้ชื่อคน สัตว์ หรือสิ่งของในเทพปกรณัมของกรีก ไปจนชื่อนักการเมือง

          ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒  มีการตั้งชื่อพายุที่เกิดเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก โดยใช้ชื่อผู้หญิง. ต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการใช้ชื่อผู้ชายด้วย

          ปัจจุบันระบบการตั้งชื่อพายุที่เกิดเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและในทะเลจีนใต้ เปลี่ยนเป็นให้แต่ละประเทศที่อยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากพายุ รวม ๑๔ ประเทศ ตั้งชื่อพายุประเทศละ ๑๐ ชื่อ. การจัดเรียงชื่อพายุใช้ตามลำดับตัวอักษรโรมันชื่อประเทศ. ประเทศแรกเป็นประเทศ Cambodia คือ กัมพูชา ไปจนจบประเทศเวียดนาม และหมุนเวียนไปตามลำดับ. ชื่อพายุที่ประเทศไทยเสนอมีตัวอย่างเช่น พระพิรุณ รามสูร ชบา กุหลาบ มรกต. ถ้าพายุลูกใดที่ทำความเสียหายอย่างมากแก่ประเทศในภูมิภาคก็จะไม่นำชื่อมาใช้ซ้ำอีก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.