ชุม-ชุมชน

          คำว่า ชุม มีความหมายว่า รวม มาจากที่ต่าง ๆ มารวมกัน เช่น ชุมทาง. ชุมสายโทรศัพท์. ชุม เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมร  ชุ(อ่านว่า จุม) แปลว่า รวม. ในภาษาไทยใช้หมายถึง ที่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมารวมกันอยู่มาก ๆ ก็ได้ มักใช้กับสิ่งที่ไม่ดี เช่น ชุมโจร. หรือใช้เป็นกริยา หมายความว่า มีอยู่มาก เช่น ยุงชุม. มดชุม. ปลวกชุม. ผู้ร้ายชุม. โจรชุม. แต่เมื่อใช้ว่า ชุมชน จะหมายถึง เขตที่มีคนอยู่มาก เช่น เข้าเขตชุมชนแล้ว ต้องขับรถช้าลงหน่อย. นอกจากนี้ คำว่า ชุมชน เดิมใช้เป็นคำเรียกเขตหรือบริเวณที่ยังไม่ได้พัฒนาในเมืองใหญ่ มีคนอยู่หนาแน่นแออัด ต่อมาจึงหมายถึงบริเวณที่มีการจัดการดูแลผู้ที่อยู่ในชุมชน มีการจดทะเบียนเป็นทางการเพื่อพัฒนาเขตของตนให้เจริญเข้มแข็ง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.