ช่วง-ห้วง

          ช่วง หมายถึง ระยะความยาวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ช่วงตัว. ช่วงแขน. และ  ช่วงก้าว. หมายถึงระยะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น ช่วงเสาไฟฟ้า. และใช้เมื่อกล่าวถึงตอนหนึ่ง ๆ ของสิ่งหรือความคิดที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น เป็นแนวต่อเนื่องกัน เช่น ช่วงเวลา. เวลาในวันหนึ่ง ๆ แบ่งเป็นหลายช่วง คือ เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ. ตึกที่คุณต้องการจะไปอยู่ถัดจากสี่แยกไฟแดงไป ๒ ช่วง.

          ช่วง ต่างจาก ห้วง ตรงที่ ห้วง หมายถึงสิ่งที่มีความลึก เช่น ห้วงน้ำ. หมายถึง ที่เวิ้งว้างไม่มีขอบเขตชัดเจน เช่น ห้วงอวกาศ. ห้วงมหรรณพ. หรือใช้ในความเปรียบ เช่น เขาตกอยู่ในห้วงรัก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.