ช่วยเหลือเกื้อกูล

          เกื้อกูล หมายความว่า ช่วยเหลือ. ช่วยเหลือเกื้อกูล จึงเป็นคำซ้อน.  คำว่า ช่วยเหลือ กับ เกื้อกูล ต่างกันเล็กน้อย.  ช่วย หรือ ช่วยเหลือ หมายความว่า ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ ทำให้กิจการของผู้อื่นสำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์. ส่วนคำว่า เกื้อกูล หมายความว่า อุดหนุน เจือจาน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

          การ ช่วยเหลือ อาจทำได้โดยสละเงิน แรง ความสามารถ เวลา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งที่เป็นของเรา เพื่อทำให้กิจการงานของผู้อื่นสัมฤทธิผล. คำว่า เกื้อกูล ก็มีความหมายคล้ายกัน แต่เกื้อกูลมีนัยความหมายว่า ช่วยให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น มีนัยความหมายว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในขณะที่ ช่วยเหลือ มักมีนัยความหมายว่า ช่วยให้พ้นทุกข์ด้วย. นอกจากนี้คำว่า เกื้อกูล ยังเป็นคำที่ใช้ในภาษาโวหาร มีความไพเราะในเชิงวรรณศิลป์ด้วย มักใช้ว่า ช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น ถ้าคนเรารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยน้ำใจ ความรักและความเมตตา โลกนี้ก็จะเป็นสวรรค์ของทุกคน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.