ช้างเผือก

          คนไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์พิเศษคู่บ้านคู่เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช้างเผือก ซึ่งจัดเป็นเครื่องเสริมพระบารมีของพระมหากษัตริย์. ช้างเผือกมักเกิดในป่า มีลักษณะหลายประการที่ถือว่าดี เป็นมงคลตามตำราคชลักษณ์ เมื่อพาเข้ามาอยู่ในกรุงจะได้รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน และเชื่อว่านำความเจริญมาสู่บ้านเมือง. คำว่า ช้างเผือก จึงนำมาใช้เรียกบุคคลที่อยู่ในชนบท แต่มีความสามารถมีสติปัญญาดีเยี่ยม สมควรที่จะได้รับการศึกษาอบรมขั้นสูงเพื่อให้สามารถทำงานเป็นประโยชน์แก่ประเทศต่อไป เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา ในต่างจังหวัดหลายคน เป็นช้างเผือกที่ได้รับทุนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพฯ.  นอกจากนี้ ผู้มีความสามารถดีเด่นเป็นพิเศษ ก็เรียกว่า ช้างเผือก ด้วย เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยคัดเลือกนักเรียนช้างเผือกมาอบรม เพื่อเป็นผู้แทนเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.