ซุบ-ซุป

          คำที่ออกเสียงว่า [ซุบ] มี ๒ คำ คือ ซุบ เขียน ซ โซ่  สระอุ  บ ใบไม้ และ ซุป เขียน ซ โซ่  สระอุ  ป ปลา แม้จะออกเสียงอย่างเดียวกัน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

          คำว่า ซุบ สะกดด้วย บ ใบไม้ เป็นคำไทยถิ่นอีสาน หมายถึง อาหารประเภทผักต้มตำคลุกกับเครื่องปรุงมีพริกเผา หอมเผา เป็นต้น เช่น ซุบมะเขือ. ซุบหน่อไม้. ซุบขนุนอ่อน.

          ส่วนคำว่า ซุป สะกดด้วย ป ปลา มาจากคำภาษาอังกฤษว่า soup (อ่านว่า ซุป) เขียน s-o-u-p แปลว่า น้ำแกง หรือน้ำที่ได้จากการต้มเคี่ยวเนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือผัก เช่น ซุปไก่. ซุปข้าวโพด. ซุปเห็ด. ซุปมะเขือเทศ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.