ดักดาน

          ดักดาน หมายถึง คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า เช่น โง่ดักดาน จนดักดาน เขาต้องดักดานอยู่ในโรงงานนั้นมาตลอดชีวิต. คำ ดักดาน มีใช้ในภาษาไทยมานาน มักใช้เป็นคำกล่าวประณามหยามเหยียด คนที่โง่มาก โง่ที่สุด ว่าเป็นคนโง่ดักดาน. แต่ไม่มีเคยมีการใช้คำ ดักดาน กับคนจนมาก่อน. คำ จนดักดาน เป็นคำที่ปรากฏในสังคมไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ในคำแถลงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนจนในประเทศไทยว่า “ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีคนจนดักดาน ๗ ล้าน ๙ แสนคน”. จนดักดาน ใช้แปลคำภาษาอังกฤษว่า ultra poor หมายถึง คนที่จนมาโดยตลอด ไม่มีแม้ปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ที่จริงความจนไม่ใช่สิ่งควรประณาม จึงมีผู้เสนอให้ใช้ว่า ผู้ด้อยโอกาส

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.