ดินดอนสามเหลี่ยม

          คำว่า ดินดอนสามเหลี่ยม เป็นศัพท์บัญญัติทางภูมิศาสตร์ มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Delta (อ่านว่า เดลต้า) หมายถึง พื้นดินตรงบริเวณปากแม่น้ำมีรูปร่างคล้ายพัด มียอดแหลมอยู่ทางด้านในของปากน้ำ และด้านฐานกว้างอยู่ที่ด้านนอกของปากน้ำซึ่งอยู่ติดกับทะเล.

          ดินดอนสามเหลี่ยมเกิดขึ้นเนื่องจากแม่น้ำแยกตัวออกเป็นลำน้ำสาขาหลายสายที่บริเวณใกล้ปากน้ำแล้วนำพาตะกอนมาทับถมกัน นานเข้าก็กลายเป็นพื้นดินระหว่างลำน้ำสายต่าง ๆ ที่ขยายวงกว้างออกไปจนมีรูปร่างคล้ายพัดดังกล่าว.

          ในประเทศไทย แม่น้ำที่มีดินดอนสามเหลี่ยมเห็นได้ชัดเจนคือ แม่น้ำตาปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนในประเทศอื่น ๆ ก็มีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดีในประเทศพม่า และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ เป็นต้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น