ตกขอบ

          คำว่า ตกขอบ หมายความว่า เลย หรือหลุดพ้นจากขอบที่กำหนดไว้. ใช้เป็นสำนวน หมายความว่า ที่สุด เช่นใช้ว่า ซ้ายตกขอบ ขวาตกขอบ หมายถึง ผู้ที่มีความคิดอย่างสุดขั้วทางการเมืองทางใดทางหนึ่ง. ในสมัยหนึ่งคำว่า ซ้าย ใช้หมายถึง ผู้ที่นิยมหรือฝักใฝ่แนวคิดของลัทธิสังคมนิยม ถ้ามีความนิยมอย่างจริงจัง ก็เรียกว่า ซ้ายจัด หรือเปรียบว่า ซ้ายตกขอบ แปลว่า ซ้ายที่สุด ซ้ายสุด ๆ. เมื่อมีคำว่า ซ้าย และ พวกซ้าย หมายถึง ผู้ที่นิยมลัทธิสังคมนิยม   ผู้ที่ยึดถือลัทธิหรือความคิดดั้งเดิมเป็นพวกอนุรักษ์นิยม จึงได้ชื่อว่า ขวา หรือ พวกขวา. ถ้ายึดมั่นมากก็ได้ชื่อว่า ขวาตกขอบ.

          นอกจากใช้ในเรื่องความคิดทางการเมืองแล้ว คำว่า ตกขอบ อาจใช้ขยายคำอื่นได้อีก หมายความว่า มาก มากที่สุด เช่น หนังเรื่องนี้คนดูฮากันตกขอบเลย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.