ตบะ

          ตปะ หรือ ตบะ เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๖. ตบะ แปลว่า ความเพียรเผากิเลส หมายถึงการบำเพ็ญตนเพื่อให้กิเลสเบาบางจนหมดสิ้นไป. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีทศพิธราชธรรมข้อนี้ ดังปรากฏในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคม เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  ว่า  “ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจ ไม่กระทำสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝึกต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม. ถ้าเรารวมกันทำอย่างนี้ให้ได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป  และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ.”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.