ตะเภาเดียวกัน

          ตะเภาเดียวกัน เป็นสำนวน หมายความว่า พวกเดียวกัน อย่างเดียวกัน

          คำว่า ตะเภา เขียน ต เต่า  สระอะ  สระเอ  ภ สำเภา  สระอา เป็นชื่อเรือเดินทะเลแบบจีนชนิดหนึ่ง ใช้แล่นด้วยใบ มักเรียกว่า สำเภา แต่บางทีก็เรียกเพี้ยนเป็น สะเภา หรือ ตะเภา

          คำว่า ตะเภา ใน ตะเภาเดียวกัน หมายถึง เรือเดินทะเล ผู้ที่อพยพมาจากเมืองจีนด้วยกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือน ๆ กัน เมื่อลงเรือสำเภารอนแรมมาด้วยกัน ก็ย่อมทำอะไร ๆ เหมือน ๆ กัน ผู้ที่ทำอะไรเหมือน ๆ กัน จึงเรียกว่า ตะเภาเดียวกัน หรือ มาตะเภาเดียวกัน เช่น แม่น้อยกับแม่สมศรีนี่มาตะเภาเดียวกันเลย ชอบหมกผ้าเอาไว้ตั้งหลายวันกว่าจะซัก.

          นอกจากนี้ ตะเภา ยังเป็นชื่อลมชนิดหนึ่งที่พัดมาจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือในฤดูร้อน เรียกว่า ลมตะเภา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.