ตัดสิน

          ตัดสิน หมายความว่า พิจารณาพิพากษาความผิดถูกในคดีความ เช่น ผู้พิพากษาตัดสินคดียักยอกเงินแล้ว. ศาลตัดสินให้จำคุกจำเลย ๕ ปี. ใช้ว่า ตัดสินความ ก็ได้ เช่น ผู้พิพากษาต้องตัดสินความตามพยานหลักฐานที่มีอยู่. มีความหมายว่า ลงความเห็นชี้ขาด เช่น ในการแข่งกีฬา การประกวดความงาม การประกวดวาดภาพ เป็นต้น. ถ้าใช้ ตัดสินใจ มีความหมายว่า ตกลงใจ เช่น เขาตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ. คำว่า ตัดสิน เป็นคำซ้อน เพราะทั้งคำว่า ตัด และคำว่า สิน แปลอย่างเดียวกันว่า ตัด. ดังปรากฏในกฎหมายตราสามดวงกล่าวถึงการลงโทษด้วยการตัดตีนสินมือ หมายความว่า ตัดมือ ตัดเท้า. คำ สิน หมายความว่า ตัดหรือฟันให้ขาด ใช้ของมีคมแต่งให้เรียบร้อย. ปัจจุบันคำว่า สิน ไม่ได้ใช้โดยลำพังในความว่า ตัด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.