ตับ (๒)

          ตับ มีหลายความหมาย ความหมายแรก หมายถึง ไม้สำหรับหนีบปลาหรือเนื้อสัตว์เพื่อปิ้งหรือย่าง  เรียกว่า ไม้ตับ เช่น ไม้ตับปลา ไม้ตับไก่. ไม้ที่คีบตัวหนังใหญ่หรือหนังตะลุง เรียกว่า ไม้ตับตัวหนัง. ความหมายที่ ๒ ใช้เรียกสิ่งที่ผูก  ตั้ง หรือวางเรียงกันเป็นแถว เช่น เรียกใบจากที่เรียงกันเป็นแถว ใช้มุงหลังคาหรือกั้นฝาบ้านว่า ตับจาก. เรียกประทัดที่ผูกเรียงต่อกันว่า  ตับประทัด. เรียกกระสุนปืนที่เรียงต่อกันเป็นแถวว่า  ตับกระสุนปืน.  เพลงไทยเดิมที่เรียงเป็นชุด ๆ ถ้าเป็นเรื่องเดียวกัน เรียกว่า ตับเรื่อง เช่น ตับนางซิน ตับนางลอย ตับพระลอ ตับวิวาห์พระสมุทร.  ถ้ามีอัตราจังหวะช้าเร็วเท่ากัน เรียกว่า ตับเพลง เช่น ตับลาวเจริญศรี  ตับลมพัดชายเขา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.