ตั้ง ที่มีความหมายว่า เริ่มต้น

          คำว่า ตั้ง มีความหมายว่า เริ่ม เช่น ตั้งต้น หมายความว่า เริ่มต้น เริ่มดำเนินการ เช่น พอคิดจะมีครอบครัวเขาก็ตั้งต้นเก็บเงินและเลิกใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย.  หมายความว่า มีจุดเริ่ม ก็ได้ เช่น ถนนสายเหนือตั้งต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ.  เราตั้งต้นเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก แล้วจึงวกขึ้นไปทางอีสาน.  ตั้งแต่ หมายความว่า เริ่ม ใช้กับเวลาหรือสถานที่ เช่น เขาเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็ก

          ตั้งครรภ์ หมายความว่า เริ่มมีครรภ์ ใช้ว่า ตั้งท้อง ก็ได้ เช่น พอตั้งครรภ์เธอก็ลาออกจากงาน. พอตั้งท้องเธอก็เริ่มแพ้ แล้วก็แพ้มาหลายเดือนกว่าจะหายแพ้.

          คำว่า ตั้ง มีความหมายว่า เริ่ม ในคำว่า ตั้งเค้า  ซึ่งหมายถึง ลักษณะของเมฆที่แสดงว่าเริ่มจะกลายเป็นฝน เช่น ฝนตั้งเค้ามาแล้ว ประเดี๋ยวคงตก.  คำว่า ตั้งเค้า นอกจากจะใช้หมายถึงลักษณะที่แสดงว่าเมฆจะกลายเป็นฝนแล้ว ยังใช้หมายถึง สิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไป เช่น สงครามระหว่าง ๒ ชาตินั้นเริ่มตั้งเค้าขึ้นมาแล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.