ติเรือทั้งโกลน

          ในการต่อเรือ แต่ก่อนจะใช้ไม้ซุงทั้งต้นนำมาเลื่อยปีกไม้ทั้ง ๔ ด้านออกแล้วเจียนหัวท้ายพอให้มีลักษณะคล้ายเรือ แต่ยังไม่ได้ขุดและตกแต่งให้มีรายละเอียดให้ดูงามและใช้งานได้ ไม้ที่ขึ้นรูปไว้เป็นเลา ๆ นี้เรียกว่า โกลน (อ่านว่า โกฺลน) เขียน สระโอ ก ไก่ ล ลิง น หนู. คนที่มาเห็นเรือที่ยังเป็นโกลนอยู่ อาจจะติได้ว่าไม่งามหรือไม่น่าจะใช้การได้  

          สำนวน “ติเรือทั้งโกลน” จึงหมายถึงการติสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จหรือยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เช่น นวนิยายเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มได้เพียง ๒ ตอน เธอก็ว่าไม่ได้เรื่องแล้ว อย่าติเรือทั้งโกลนซิเธอ. บางทีก็ใช้ว่า “ติเรือทั้งโกลน ติโขนไม่ได้ทรงเครื่อง” เช่น รอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาร่างเสร็จก่อนดีไหม อย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลน ติโขนไม่ได้ทรงเครื่อง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.