ตู่พระพุทธพจน์

          ตู่พระพุทธพจน์ ประกอบด้วยคำว่า ตู่ และ พระพุทธพจน์. ตู่ เป็นคำกริยาหมายถึง กล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว. พระพุทธพจน์ หมายถึง คำที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนทั้งที่เป็นร้อยกรองซึ่งเรียกว่า คาถา และที่เป็นร้อยแก้ว เช่น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (อ่านว่า อัด-ตา หิ อัด-ตะ -โน นา-โถ) เป็นพระพุทธพจน์ แปลว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน.

          ตู่พระพุทธพจน์ หมายถึง กล่าวอ้างคำที่มิใช่พระพุทธพจน์ว่าเป็นพระพุทธพจน์ เช่น มีผู้นิยมพูดกันเสมอว่าข้อความว่า นิสฺสมฺม กรณํ เสยฺโย (อ่านว่า นิด-สัม-มะ กะ-ระ -นัง เสย์-โย) ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า หมายความว่า คิดก่อนทำ ดีกว่าทำก่อนคิด เป็นพระพุทธพจน์ ที่จริงข้อความนี้เป็นสุภาษิต ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ ๑๐ ได้ทรงนิพนธ์ไว้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.