ต่าง

          ต่าง เป็นภาชนะสานใส่สิ่งของเพื่อบรรทุกบนหลังสัตว์ เช่น โค ลา ม้า   มีคานไม้พาดบนหลังสัตว์ห้อยต่างลงมาทั้ง ๒ ข้าง โดยมี อานต่าง ซึ่งเป็นเบาะรองคานไม้นั้น เพื่อกันไม่ให้โคหรือลาเจ็บหลัง. ต่างที่ใช้ในราชการทหารสมัยก่อนมีโครงลักษณะโค้งพอดีกับหลังสัตว์ สำหรับให้ยกขึ้นบรรทุกหลังสัตว์และนำวางลงบนพื้นได้สะดวก

          คำว่า ต่าง นอกจากจะมีความหมายว่า ภาชนะที่ใช้บรรทุกของแล้ว ยังใช้เป็นคำกริยา หมายความว่า บรรทุก เช่น ชาวนาต่างข้าวมาส่ง คือ ชาวนาบรรทุกข้าวมาส่ง. โคต่าง ลาต่าง ล่อต่าง ก็คือ โค ลา หรือล่อที่ใช้บรรทุกของ.  โคต่างลาต่างใช้กันมานานทั้งในยามปรกติและยามสงคราม เพราะโคต่างและลาต่างเดินทางได้ทุกภูมิประเทศ เช่น ป่า เขา ลำธาร ที่ยานพาหนะอื่นผ่านเข้าไปไม่ได้ จึงใช้กันทั่วไปในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งพม่า ไทย ลาว เขมร เป็นต้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.