ถ้วยโถโอชาม

          ถ้วยโถโอชาม ประกอบด้วยคำว่า ถ้วย โถ โอ และ ชาม.  ภาชนะต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะต่างกัน

          ถ้วย เป็นภาชนะขนาดเล็กก้นลึก มักใช้ใส่ของบริโภคที่เป็นน้ำ เช่น ถ้วยน้ำจิ้ม ถ้วยน้ำพริก ถ้วยขนม ถ้วยกาแฟ

          โถ เป็นภาชนะปากกว้าง ทรงค่อนข้างสูง มักมีฝาปิด เช่น โถข้าว โถแป้ง

          โอ เป็นภาชนะรูปคล้ายขันขนาดใหญ่ สำหรับใส่ของ มักทำเป็นเครื่องเขินหรือเครื่องสาน เช่น โอใส่เครื่องเย็บปักถักร้อย

          ชาม เป็นภาชนะก้นลึกขนาดใหญ่กว่าถ้วย มักใช้ใส่อาหารที่เป็นน้ำ เช่น ชามแกง ชามก๋วยเตี๋ยว

          ถ้วย โถ โอ ชาม เป็นคำเรียกภาชนะที่มีรูปร่างต่างกัน แต่เมื่อนำมาซ้อนกันเป็น ถ้วยโถโอชาม ใช้หมายถึงเครื่องถ้วยชามโดยทั่วไป เช่น เขาเป็นผู้ดีเก่า ที่บ้านมีถ้วยโถโอชามแบบต่าง ๆ มากมาย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.