ทราย

          คำว่า ทราย เขียน ท ทหาร  ร เรือ  สระอา  ย ยักษ์  เป็นคำพ้องรูปพ้องเสียง

         คำว่า ทราย คำหนึ่ง หมายถึงวัตถุที่เป็นเศษหินขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วน ไม่เกาะกัน. ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะซุยร่วนอย่างทรายก็ได้ เช่น กระดาษทราย. น้ำตาลทราย. แตงโมเนื้อทราย. คำว่า ทราย ในความหมายนี้ น่าจะเป็นคำไทยเอง  ภาษาไทถิ่นอื่น เช่น ภาษาไทขาว  ภาษาไทพ่าเก่  ภาษาไทเหนือ  ก็มีคำนี้เช่นกัน

          ส่วนคำว่า ทราย อีกคำหนึ่ง เป็นชื่อกวางขนาดกลาง เรียกกันว่า เนื้อทราย   คำว่า ทราย คำนี้น่าจะเป็นคำยืมจากภาษาเขมรว่า ทฺราย (อ่านว่า เตฺรียย) หมายถึงเนื้อทราย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.