ทวิภาคี

          คำว่า ทวิภาคี ประกอบด้วยคำว่า ทวิ แปลว่า สอง.  และ ภาคี แปลว่า ผู้มีส่วนหรือผู้เป็นฝ่าย.

          ทวิภาคี หมายถึง สองฝ่าย  เป็นคำที่ใช้ขยายคำอื่น ส่วนใหญ่ใช้ในวงการทูต เช่น สัญญาทวิภาคี หมายถึง สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา ๒ ฝ่าย.   การเจรจาระดับทวิภาคี หรือ การเจรจาแบบทวิภาคี หมายถึง การเจรจาเป็นคู่ระหว่าง ๒ ประเทศ.

          ตัวอย่างการใช้คำ ทวิภาคี ในประโยค เช่น ไทยกับญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคี ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา. ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำของประเทศต่าง ๆ จะจับคู่เจรจาแบบทวิภาคีนับพันคู่ โดยประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียจะเจรจาทวิภาคีกับผู้นำกว่า ๒๐ ชาติ.

          ในด้านการศึกษา คำว่า ทวิภาคี หมายถึง ๒ ส่วน เช่น การเรียนการสอนระบบทวิภาคี ผู้เรียนจะรับความรู้ในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.