ทองบางสะพาน

          ทองบางสะพาน เป็นชื่อเรียกทองคำบริสุทธิ์ที่พบในแหล่งแร่ทองคำที่มีอยู่ในประเทศไทย คือ แหล่งแร่ทองคำบางสะพาน ในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.  ทองบางสะพานจัดเป็นทองเนื้อเก้า ซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์ มีราคาแพงที่สุดมาตั้งแต่โบราณ

          อำเภอบางสะพานเดิมชื่อว่าเมืองกำเนิดนพคุณ ใน พ.ศ. ๒๔๓๗ มีการจัดการปกครองท้องถิ่นเป็นมณฑลเทศาภิบาล จึงยุบเมืองกำเนิดนพคุณเป็นอำเภอเมืองนพคุณ ขึ้นต่อเมืองชุมพร ถึง พ.ศ. ๒๔๔๙ ตั้งเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงยกอำเภอเมืองนพคุณไปอยู่ในเมืองประจวบคีรีขันธ์  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางสะพาน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐

          แหล่งแร่ทองคำอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่เคยมีความสำคัญ และรู้จักกันดีในอดีตคือ แหล่งแร่ทองคำโต๊ะโมะที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันแหล่งแร่ทองคำบางสะพานและแหล่งแร่ทองคำโต๊ะโมะ ไม่มีการผลิตแร่ทองคำเป็นเชิงพาณิชย์แล้ว แต่มีแหล่งแร่ทองคำอื่นที่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เช่น ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.