ทอดทิ้ง

          ทอดทิ้ง เป็นคำกริยา หมายความว่า ละเลย ไม่เอาเป็นธุระ เช่น งานวิจัยนี้เขาเริ่มทำเมื่อปีที่แล้ว แล้วเกิดมีงานด่วนมาขัด จึงทอดทิ้งไประยะหนึ่ง. หมายความว่า ทิ้งขว้าง เช่น เขาเป็นลูกฉันแท้ ๆ ฉันจะทอดทิ้งเขาไปได้อย่างไร. ทอดทิ้ง หมายความว่า ไม่เอาใจใส่ ไม่นำพา เช่น เราต้องรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีคุณ ไม่ทอดทิ้งท่านให้ลำบากยามท่านแก่ชราลง

          คำว่า ทอดทิ้ง เป็นคำซ้อน. ทั้ง ทอด และ ทิ้ง หมายความว่า ทิ้ง. คำว่า ทอด ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง กล่าวถึงชายชู้ที่ทิ้งหญิงที่ตนเป็นชู้ไปว่า “มันทำชู้แล้วมันทอดหญิงนั้นเสีย”. คำว่า ทอดธุระ ก็หมายความว่า ทิ้งธุระ ไม่เอาเป็นธุระ. ทอดสมอ หมายความว่า ทิ้งสมอลงในน้ำเพื่อจอดเรือ. ทอดแห หมายถึง ทิ้งแหลงในแม่น้ำลำคลองเพื่อจับปลา เป็นต้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.