ทอด

          ทอด เป็นคำกริยามีหลายความหมาย. ความหมายหนึ่งคือ วางสิ่งใดสิ่งหนึ่งลง สิ่งที่วางนั้นมีลักษณะต่าง ๆ กัน. เช่นถ้าใช้ว่า ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า จะหมายความว่า ทำพิธีถวายผ้ากฐินหรือผ้าป่าแก่พระสงฆ์ตามที่มีพุทธบัญญัติให้กระทำได้ ด้วยการนำผ้าจีวรไปถวายโดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง. ผ้าที่ถวายนั้นจึงต้องนำไปทอดลงท่ามกลางสงฆ์หรือที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ได้เจาะจง. คำว่า ทอด จึงมีความหมายว่า วางลงโดยไม่เจาะจง.

          ทอด อีกความหมายหนึ่ง เป็นคำสุภาพ หมายถึงวางเครื่องดื่มหรือของกินถวายพระราชวงศ์ เช่นพูดว่า เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประทับพระเก้าอี้แล้ว เจ้าพนักงานทอดเครื่องพระสุธารสถวาย. ในคำราชาศัพท์ คำว่า ทอดพระที่ หรือ ทอดที่ หมายถึงจัดที่นั่งหรือที่นอนถวายแด่พระราชวงศ์ด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.