ทะนุ

          คำว่า ทะนุ เขียน ท ทหาร  สระอะ  น หนู  สระอุ  อาจมาจากคำเขมรว่า ทํนุก (อ่านว่า ตุม-นุก) ซึ่งหมายถึง การรักษาไว้.  ในภาษาไทยไม่ใช้คำนี้ลำพัง มักใช้ซ้อนกับคำว่า บำรุง เป็น ทะนุบำรุง หรือซ้อนกับคำว่า ถนอม เป็น ทะนุถนอม

          คำว่า ทะนุบำรุง หมายถึงเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น บุตรพึงทะนุบำรุงบิดามารดาให้สุขสบาย. หรือหมายถึง ดูแลรักษา เช่น ปูชนียสถานถ้าขาดการทะนุบำรุง ก็จะปรักหักพัง. หรือหมายถึง ธำรงรักษาไว้ เช่น เราต้องช่วยกันทะนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองต่อไป.

          คำว่า ทะนุถนอม หมายถึง คอยระวังรักษาไม่ให้เสียหายหรือเป็นอันตราย เช่น หนูน้อยกอดตุ๊กตาไว้อย่างทะนุถนอม. พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างทะนุถนอม.

          คำว่า ทะนุ ต้องมีรูปสระอะหลังตัว ท ทหาร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.