ทะลาย-ทลาย

          คำที่ออกเสียงว่า [ทะ-ลาย] เขียนได้ ๒ อย่าง ถ้าเขียน ทะลาย หมายถึง ช่อผลของหมากหรือมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกัน เช่น ชาวบ้านเอามะพร้าวมาให้สี่ห้าทะลาย.

          ถ้าเขียนเป็น ทลาย หมายถึง ทำให้แยกแตกออกและทรุดลง เช่น คนงานช่วยกันทลายกำแพงด้านขวาซึ่งไม่ค่อยแน่นหนา. หรือหมายถึงผลของการทลาย คือแยกแตกออกและทรุดลง เช่น ตึกทั้งหลังทลายราบในพริบตา. เด็ก ๆ ขึ้นไปเล่นบนกองทรายทำให้ทลายลงมา. ความหมายโดยปริยายของคำว่า ทลาย คือ ล้มเหลว ไม่ได้ดังหวัง เช่น ความหวังพังทลาย.

          คำว่า [ทะลาย] ที่เขียนมีรูปสระอะ และไม่มีรูปสระอะ เป็นคำคนละคำที่ออกเสียงเหมือนกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.