ทะลุ

          คำว่า ทะลุ เขียน ท ทหาร  สระอะ  ล ลิง  สระอุ.  มาจากภาษาเขมร ธฺลุะ (อ่านว่า ทะ-ลุ) คำว่า ทะลุ หมายถึงเป็นรูเป็นช่อง หรือทำให้เป็นรูเป็นช่อง เช่น กระทะทะลุใช้ไม่ได้. เขาถูกแทงทะลุหลัง. มีทางเดินทะลุออกหลังวัด. เราช่วยกันทะลุกำแพงจนเป็นช่อง.

          คำว่า ทะลุ อาจใช้ร่วมกับคำอื่นได้ เช่น

          ทะลุปรุโปร่ง หมายถึง เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เช่น เขาเข้าใจได้ทะลุปรุโปร่งว่าทำไมเด็กจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้.

          ทะลุกลางปล้อง หมายถึง พูดสอดขัดจังหวะอย่างไม่มีมารยาทในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดกันอยู่ เช่น พวกเรากำลังปรึกษากันเรื่องการทำกิจกรรม เขาก็ทะลุกลางปล้องขึ้นมาว่าไปเที่ยวกันดีกว่า.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.