ทัณฑฆาต และ การันต์

          คำว่า ทัณฑฆาต มาจากคำว่า ทัณฑ (อ่านว่า ทัน-ทะ) แปลว่า แท่งไม้ กับคำว่า ฆาต แปลว่า การฆ่า การทำลาย       ทัณฑฆาต หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้ฆ่าตัวอักษรที่ไม่ต้องออกเสียง เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้กำกับตัวอักษรในภาษาไทยเรียกว่าไม้ เช่น ไม้ไต่คู้. ไม้ยมก. เครื่องหมายทัณฑฆาตจึงเรียกอีกอย่างว่า ไม้ทัณฑฆาต

          ส่วนคำว่า การันต์ หมายถึงตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง เช่น ในคำว่า พงศ์  มี ศ ศาลา เป็นตัวการันต์ คือเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งแสดงด้วยไม้ทัณฑฆาตที่เขียนไว้บนตัว ศ ศาลา  เมื่อจะพูดถึงเครื่องหมายที่ใช้ฆ่าตัวอักษรจะใช้คำว่า ไม้ทัณฑฆาต แต่เมื่อจะพูดถึงตัวอักษรที่มีเครื่องหมายดังกล่าวจึงจะเรียกว่า ตัวการันต์ เช่น คำว่า แพทย์ มี ย ยักษ์ เป็นตัวการันต์.  คำว่า ยนต์ มี ต เต่า เป็นตัวการันต์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.