ทาน (๒)

          ทาน เป็นธรรมข้อที่ ๑ ในทศพิธราชธรรม.  ทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป นอกจากจะเป็นข้าวของเงินทองแล้ว ยังพระราชทานแนวคิดที่ทำให้ผู้รับมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยสายพระเนตรที่เห็นการณ์ไกล.

          ทานที่สำคัญที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้ทุกคนดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  เป็นความสุขที่ยั่งยืนและมั่นคง. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาที่ปฏิบัติได้จริงและทำให้ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรอาจนำไปใช้พัฒนาตนสู่ความเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี  มีเกียรติ  ไม่เป็นหนี้ ไม่ต้องถูกเจ้าหนี้ขูดรีดไม่ต้องประสบความขัดสนล่มจม ไม่ต้องประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยอันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ด้วยกัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.