ท้าว-เท้า

          คำที่ออกเสียงว่า [ท้าว] มี ๒ คำ เขียนต่างกัน ความหมายก็ต่างกัน

          คำว่า ท้าว มีความหมายว่า ผู้เป็นใหญ่ เช่น กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ว่า ท้าวพญามหากษัตริย์. ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน ใช้ว่า ท้าวนาง. นอกจากนี้ คำว่า ท้าว ยังเป็นคำเรียกพระราชาใช้สมัยก่อน และในวรรณคดีด้วย เช่น ท้าวแสนปม ท้าวทศรถ ท้าวพรหมทัต ท้าวกุมภัณฑ์ ท้าวมาลีวราช

          ส่วนคำว่า เท้า ซึ่งควรจะออกเสียงสระเป็นเสียงสั้น ปัจจุบันมักออกเสียงยาว เช่น นั่งเท้าแขน. ยืนเอามือเท้าโต๊ะ. หรือคำที่แปลว่า ตีน หรือ เชิง ก็มักออกเสียงยาว เช่น สัตว์ ๒ เท้า. โต๊ะเท้าคู้. ตู้เท้าสิงห์.

          คำที่ออกเสียงว่า [ท้าว] จึงเขียนได้ ๒ อย่าง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.