ธรรมจักร

          คำว่า ธรรมจักร แปลว่า กงล้อแห่งธรรม มีที่มาจาก ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ทำ-มะ -จัก-กับ-ปะ-วัด-ตะ-นะ -สูด)  ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนไปข้างหน้าของกงล้อแห่งธรรม พระพุทธเจ้าทรงเทศน์พระสูตรนี้เป็นปฐมเทศนาของพระองค์ การเทศน์ครั้งนี้ทำให้เกิดพระภิกษุรูปแรกคือ พระโกณฑัญญะ ทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ และเป็นสัญญาณว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลก  เปรียบได้กับการหมุนธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรม  พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงใช้ธรรมจักรเป็นเครื่องหมาย ธงพื้นเหลืองที่มีรูปธรรมจักรก็เรียกว่า ธงธรรมจักร

          เครื่องหมายธรรมจักร เป็นวงล้อแห่งธรรมที่หมุนไปข้างหน้าเพื่อความเจริญก้าวหน้า  เตือนสติชาวพุทธให้ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางสู่ความดีงาม ความสุข ความเจริญ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.